Spółka z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu  informuje, że w dniach od 29 października do 01 listopada 2020r. organizuje okolicznościowy kiermasz handlowy na parkingu przed cmentarzem Junikowo – od bramy głównej od strony ulicy Grunwaldzkiej do narożnika z ulicą Cmentarną, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zainteresowanych udziałem w kiermaszu Spółka zaprasza do złożenia wniosku o przydział miejsca handlu. Wnioski można składać osobiście  w siedzibie Spółki  w Poznaniu, ul. Górecka 104 pok. 5A, w godzinach 8:30 do 13:00  lub mailem: biuro@targowiska.com.pl

Wniosek powinien zawierać wskazanie miejsca handlowego oznaczonego na mapce. Mapka dostępna jest na stronie internetowej www.targowiska.com.pl w zakładce Jarmarki lub w siedzibie Spółki przy ulicy Góreckiej 104.

Sprzedaż miejsc kiermaszowych nastąpi w dzień złożenia wniosku w siedzibie Spółki od 24.09.2020r.

Uczestnikom kiermaszu przysługuje prawo wykupienia kilku miejsc handlu, wyłącznie na własny rachunek i we własnym imieniu. Wykupionych miejsc nie można przekazywać osobom trzecim, pod rygorem cofnięcia rezerwacji. Rezerwacja wykupionych miejsc obowiązuje do godziny 9:00 każdego dnia trwania kiermaszu. Po upływie wyznaczonej godziny rezerwacji miejsca, obsługa kiermaszu może wskazać je handlującym na zasadzie dziennej doraźnej opłaty.

Warunkiem uzyskania rezerwacji miejsca handlowego na kiermaszu jest wpłacenie w kasie Spółki zadeklarowanej kwoty tytułem opłaty eksploatacyjnej i  kaucji zwrotnej  w wysokości 1.000,00 zł brutto.

Kaucja będzie zwracana w terminie od 05.11.2020r. po przedstawieniu protokołu odbioru stanowiska handlowego podpisanego przez obsługującego kiermasz pracownika Spółki Targowiska. W przypadku  uszkodzeń przedmiotu dzierżawy, Wydzierżawiający zleci naprawę uszkodzeń  i ureguluje należność  za wykonaną usługę  z zabezpieczonej kaucji.

 

W przypadku gdy wartość  ewentualnych napraw:

– nie przekroczy wartości zabezpieczonej kaucji pozostała po wykorzystaniu kwota zostanie zwrócona dzierżawcy w terminie jednego dnia po dokonanym odbiorze przedmiotu uszkodzenia;

– przekroczy zabezpieczoną kwotę (kaucji) Dzierżawca zobowiązuje  się do pokrycia pozostałej wartości naprawy uszkodzeń pod rygorem wystąpienia przez Wydzierżawiającego na drogę  postępowania sądowego.

W związku ze zmianą organizacji placu kiermaszowego codzienna dostawa towaru winna odbywać się w godzinach porannych do godziny 7:00, a w dniu 01 listopada 2020r. do godziny 6:00 z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu i dojazdu do wyznaczonych miejsc handlu wszystkim uczestnikom kiermaszu.

 

CENNIK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH KIERMASZOWYCH (wyłącznie na cały okres kiermaszu)

1/ place duże ( o pow. 35m2) za wyjątkiem stoisk o numerach 4,5,6,7,8,63,50 

–1 150,00 zł;

2/ place duże ( o pow. 35m2 ) o numerach 4,5,6,7,8,63,50   –  1 700,00 zł

3/ place średnie ( o pow. 29 m2)                       – 1 050,00 zł;  

3/ place średnie ( o pow. 23m2)                        – 900,00 zł;

 4/place małe (o pow.12 m2)                             – 800,00 zł;

5/ stoiska  mała gastronomia ( o pow. od 30 m2)   –  2 000,00 zł;

6/ stoiska spożywcze w tym wyroby cukiernicze ( o pow. do 11 m2) – 1150,-zl.

Uwaga! Osoby prowadzące na kiermaszu działalność handlową na zasadzie doraźnej, bez wcześniejszego wykupienia miejsca, na wolnych w danym dniu miejscach handlowych – za każdy dzień handlu na placu o wielkości do 5 m2 uiszczają opłatę eksploatacyjną w wysokości 350,-zł, a za każdy dodatkowy, rozpoczęty metr powierzchni handlowej dzierżawca dodatkowo zapłaci 100 zł. Miejsca handlu dla handlujących doraźnie wyznacza obsługa kiermaszu.

Uwaga! Wzór umowy stanowi  integralną część warunków przystąpienia do kiermaszu.

Załączniki: