Spółka z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu  informuje, że w dniach od 28 października do 01 listopada 2023r. organizuje okolicznościowy kiermasz handlowy na parkingu przed cmentarzem Junikowo – od bramy głównej od strony ulicy Grunwaldzkiej do narożnika z ulicą Cmentarną, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zainteresowanych udziałem w kiermaszu Spółka zaprasza do złożenia wniosku o przydział miejsca handlu.

Sprzedaż miejsc kiermaszowych nastąpi w dzień złożenia wniosku w siedzibie Spółki od dnia 03.10.2023r.

Wnioski należy składać osobiście  w siedzibie Spółki  w Poznaniu, ul. Górecka 104 pok. 5A, w godzinach 9:00 do 12:00. Wniosek powinien zawierać wskazanie miejsca handlowego oznaczonego na mapce. Mapka dostępna jest na stronie internetowej www.targowiska.com.pl w zakładce Jarmarki lub w siedzibie Spółki przy ulicy Góreckiej 104.

W dniu złożenia wniosku następuje podpisanie umowy oraz wpłata kaucji.

Uczestnikom kiermaszu przysługuje prawo wykupienia kilku miejsc handlu, wyłącznie na własny rachunek i we własnym imieniu. Wykupionych miejsc nie można przekazywać osobom trzecim, pod rygorem cofnięcia rezerwacji. Rezerwacja wykupionych miejsc obowiązuje do godziny 9:00 każdego dnia trwania kiermaszu. Po upływie wyznaczonej godziny rezerwacji miejsca, obsługa kiermaszu może wskazać je handlującym na zasadzie dziennej doraźnej opłaty.

Warunkiem uzyskania rezerwacji miejsca handlowego na kiermaszu jest wpłacenie w kasie Spółki zadeklarowanej kwoty tytułem opłaty eksploatacyjnej i  kaucji zwrotnej  w wysokości 1000,00 zł brutto od stanowiska dla gastronomi oraz w wysokości 500,00 zł dla pozostałych stanowisk.

Kaucja będzie zwracana w terminie od 08.11.2022r. po przedstawieniu protokołu odbioru stanowiska handlowego podpisanego przez pracownika Spółki Targowiska obsługującego kiermasz. W przypadku  uszkodzeń przedmiotu dzierżawy , Wydzierżawiający zleci naprawę uszkodzeń  i ureguluje należność  za wykonaną usługę  z zabezpieczonej kaucji.

 

W przypadku gdy wartość  ewentualnych napraw :

– nie przekroczy wartości zabezpieczonej kaucji pozostała po wykorzystaniu kwota zostanie zwrócona dzierżawcy w terminie jednego dnia po dokonanym odbiorze przedmiotu uszkodzenia

– przekroczy zabezpieczoną kwotę (kaucji) Dzierżawca zobowiązuje  się do pokrycia pozostałej wartości naprawy uszkodzeń pod rygorem wystąpienia przez Wydzierżawiającego na drogę  postępowania sądowego.

W związku ze zmianą organizacji placu kiermaszowego codzienna dostawa towaru winna odbywać się w godzinach porannych do godziny 7:00, a w dniu 01 listopada 2021 r. do godziny 6:00 z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu i dojazdu do wyznaczonych miejsc handlu wszystkim uczestnikom kiermaszu.

 

CENNIK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH KIERMASZOWYCH (wyłącznie na cały okres kiermaszu)

1/ place duże ( o pow. 35m2) za wyjątkiem stoisk o numerach 4,5,6,7,8,63,50 

–1 710,00 zł;

2/ place duże ( o pow. 35m2 ) o numerach 4,5,6,7,8,63,50   –  2 285,00 zł

3/ place średnie ( o pow. 29 m2)                        – 1 450,00 zł;  

3/ place średnie ( o pow. 23m2)                         – 1 250,00 zł;

 4/place małe (o pow.12 m2)                             – 1 200,00 zł;

5/ stoiska  mała gastronomia                             –  2 750,00 zł;

6/ stoiska spożywcze w tym wyroby cukiernicze ( o pow. do 11 m2) – 1700,00,-zł.

UWAGA! Osoby prowadzące na kiermaszu działalność handlową na zasadzie doraźnej, bez wcześniejszego wykupienia miejsca, na wolnych w danym dniu miejscach handlowych – za każdy dzień handlu na placu o wielkości do 5 m2 uiszczają opłatę eksploatacyjną w wysokości 600,-zł, a za każdy dodatkowy, rozpoczęty metr powierzchni handlowej dzierżawca dodatkowo zapłaci 180 zł. Miejsca handlu dla handlujących doraźnie wyznacza obsługa kiermaszu.

Uwaga! Wzór umowy stanowi  integralną część warunków przystąpienia do kiermaszu.

UMOWA NAJMU JUNIKOWO WZÓR 2023 WNIOSEK MIEJSCE HANDLOWE