Spółka z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu informuje, że w dniach od 28 października do 01 listopada 2017r. organizuje okolicznościowy kiermasz handlowy na parkingu przed cmentarzem Junikowo – od bramy głównej od strony ulicy Grunwaldzkiej do narożnika z ulicą Cmentarną, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zainteresowanych udziałem w kiermaszu Spółka zaprasza do złożenia wniosku o przydział miejsca handlu. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Górecka 104 pok. 5A, w godzinach 7:30 do 14:30 lub mailem: biuro@targowiska.com.pl. Ostateczny termin złożenia wniosku to godzina 14:30 dnia 13 października 2017r. (piątek). Wniosek powinien zawierać wskazanie miejsca proponowanego do wykupienia oraz ofertę cenową za całość stanowiska handlowego, z uwzględnieniem minimalnych stawek opłat eksploatacyjnych podanych niżej. Sprzedaż miejsc kiermaszowych nastąpi po dokonaniu wyboru kontrahenta proponującego
najkorzystniejszą cenę za określone miejsce, od dnia 16 do 17 października 2017 r. w godzinach od 7:30 do 14:30. W przypadku propozycji od więcej niż jednego zainteresowanego dotyczącej jednakowej ceny za to samo miejsce handlowe pierwszeństwo w przydziale będzie miał kontrahent Spółki, natomiast jeśli obie propozycję będą pochodziły od kontrahentów Spółki lub osób nie będących Kontrahentami Spółki, zainteresowani poproszeni zostaną telefonicznie o złożenie dodatkowej oferty cenowej. W przypadku ponownego powtórzenia wybór nastąpi na podstawie losowania.

Uczestnikom kiermaszu przysługuje prawo wykupienia kilku miejsc handlu, wyłącznie na własny rachunek i we własnym imieniu. Wykupionych miejsc nie można przekazywać osobom trzecim, pod rygorem cofnięcia rezerwacji. Rezerwacja wykupionych miejsc obowiązuje do godziny 9:00 każdego dna trwania kiermaszu. Po upływie wyznaczonej godziny rezerwacji miejsca, obsługa kiermaszu może wskazać je handlującym na zasadzie dziennej doraźnej opłaty.

Warunkiem uzyskania rezerwacji miejsca handlowego na kiermaszu jest wpłacenie w kasie Spółki zadeklarowanej kwoty tytułem opłaty eksploatacyjnej i kaucji zwrotnej w wysokości 1000,00 zł brutto. Kaucja będzie zwrócona w terminie do 04.11.2017r. po bezusterkowym protokolarnym odbiorze przedmiotu dzierżawy. W przypadku uszkodzeń przedmiotu dzierżawy , Wydzierżawiający zleci naprawę uszkodzeń i ureguluje należność za wykonaną usługę z zabezpieczonej kaucji. 

W przypadku gdy wartość ewentualnych napraw :
-nie przekroczy wartości zabezpieczonej kaucji pozostała po wykorzystaniu kwota zostanie zwrócona dzierżawcy w terminie jednego dnia po dokonanym odbiorze przedmiotu uszkodzenia
-przekroczy zabezpieczoną kwotę (kaucji) Dzierżawca zobowiązuje się do pokrycia pozostałej wartości naprawy uszkodzeń pod rygorem wystąpienia przez Wydzierżawiającego na drogę postępowania sądowego.

W związku ze zmianą organizacji placu kiermaszowego codzienna dostawa towaru winna odbywać się w godzinach do 7:00 (w dniu 01 listopada 2017 r. do 6:00) –z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu i dojazdu do wyznaczonych miejsc handlu wszystkim uczestnikom kiermaszu.

Dla handlujących w branży spożywczej (w tym mała gastronomia) Spółka wyznaczyła następujące miejsca handlu: 48/49/64/65/41/42/43/68/67, których sprzedaż nastąpi według ww. zasad, przy czym podstawą sprzedaży miejsc handlującym w branży spożywczej będzie także aktualne postanowienie Sanepidu dopuszczające prowadzenie działalności przed nekropolią.

CENNIK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH KIERMASZOWYCH (wyłącznie na cały okres kiermaszu)
1/ place duże ( o pow. 35m2) za wyjątkiem stoisk o numerach 4,5,6,7,8,63,50 –1 100,00 zł;
2/ place duże ( o pow. 35m2) o numerach 4,5,6,7,8,63,50 – 1 700,00 zł
3/ place średnie ( o pow. 29 m2) – 1 000,00 zł;
3/ place średnie ( o pow. 23m2) – 850,00 zł;
4/place małe (o pow.12 m2) – 750,00 zł;
5/ stoiska mała gastronomia ( o pow. od 30 m2) – 2 000,00 zł;
6/ stoiska spożywcze w tym wyroby cukiernicze ( o pow. do 11 m2) – 1100,-zl.

UWAGA! Osoby prowadzące na kiermaszu działalność handlową na zasadzie doraźnej, bez wcześniejszego wykupienia miejsca, na wolnych w danym dniu miejscach handlowych – za każdy dzień handlu na placu o wielkości do 5 m2 uiszczają opłatę eksploatacyjną w wysokości 350,-zł. Miejsca handlu dla handlujących doraźnie wyznacza obsługa kiermaszu. Możliwość negocjowania cen.

Uwaga! Wzór umowy stanowi integralną część warunków przystąpienia do kiermaszu.

Załącznik nr.1
Załącznik nr.2