Spółka z o.o. TARGOWISKA w Poznaniu  informuje, że w dniach od 27 października do 01 listopada 2018r. organizuje okolicznościowy kiermasz handlowy na parkingu przed cmentarzem Junikowo – od bramy głównej od strony ulicy Grunwaldzkiej do narożnika z ulicą Cmentarną, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zainteresowanych udziałem w kiermaszu Spółka zaprasza do złożenia wniosku o przydział miejsca handlu. Wnioski można składać osobiście  w siedzibie Spółki  w Poznaniu, ul. Górecka 104 pok. 5A, w godzinach 7:30 do 14:00.

Sprzedaż miejsc kiermaszowych rozpocznie się w siedzibie Spółki

od dnia 24.09.2018r. na podstawie złożonego wniosku.

Uczestnikom kiermaszu przysługuje prawo wykupienia kilku miejsc handlu, wyłącznie na własny rachunek i we własnym imieniu. Wykupionych miejsc nie można przekazywać osobom trzecim, pod rygorem cofnięcia rezerwacji. Rezerwacja wykupionych miejsc obowiązuje do godziny 9:00 każdego dna trwania kiermaszu. Po upływie wyznaczonej godziny rezerwacji miejsca, obsługa kiermaszu może wskazać je handlującym na zasadzie dziennej doraźnej opłaty.

Warunkiem uzyskania rezerwacji miejsca handlowego na kiermaszu jest wpłacenie w kasie Spółki zadeklarowanej kwoty tytułem opłaty eksploatacyjnej i  kaucji zwrotnej  w wysokości 1.000,00 zł brutto .

Kaucja będzie zwracana w terminie od 06.11.2018r. po przedstawieniu protokołu odbioru stanowiska handlowego podpisanego przez pracownika Spółki Targowiska obsługującego kiermasz. W przypadku  uszkodzeń przedmiotu dzierżawy, Wydzierżawiający zleci naprawę uszkodzeń  i ureguluje należność  za wykonaną usługę  z zabezpieczonej kaucji.

 

W przypadku gdy wartość  ewentualnych napraw:

– nie przekroczy wartości zabezpieczonej kaucji pozostała po wykorzystaniu kwota zostanie zwrócona dzierżawcy w terminie jednego dnia po dokonanym odbiorze przedmiotu uszkodzenia

– przekroczy zabezpieczoną kwotę (kaucji) Dzierżawca zobowiązuje  się do pokrycia pozostałej wartości naprawy uszkodzeń pod rygorem wystąpienia przez Wydzierżawiającego na drogę  postępowania sądowego.

W związku ze zmianą organizacji placu kiermaszowego codzienna dostawa towaru winna odbywać się w godzinach porannych do godziny 7:00, a w dniu 01 listopada 2018 r. do godziny 6:00 z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu i dojazdu do wyznaczonych miejsc handlu wszystkim uczestnikom kiermaszu.

 

CENNIK OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH KIERMASZOWYCH (wyłącznie na cały okres kiermaszu)

1/ place duże (o pow. 35m2) za wyjątkiem stoisk o numerach 4,5,6,7,8,63,50 – 1.100,00 zł;

2/ place duże ( o pow. 35m2 ) o numerach 4,5,6,7,8,63,50 – 1.700,00 zł

3/ place średnie ( o pow. 29 m2) – 1.000,00 zł;  

3/ place średnie ( o pow. 23m2) – 850,00 zł;

 4/ place małe (o pow.12 m2) – 750,00 zł;

5/ stoiska  mała gastronomia ( o pow. od 30 m2) – 2. 000,00 zł;

6/ stoiska spożywcze w tym wyroby cukiernicze ( o pow. do 11 m2) – 1.100,00 zł.

UWAGA!

Osoby prowadzące na kiermaszu działalność handlową na zasadzie doraźnej, bez wcześniejszego wykupienia miejsca, na wolnych w danym dniu miejscach handlowych- za każdy dzień handlu na placu o wielkości do 5 m2 uiszczają opłatę eksploatacyjną w wysokości 350,00 zł, a za każdy dodatkowy, rozpoczęty metr powierzchni handlowej dzierżawca dodatkowo zapłaci 100,00  zł. Miejsca handlu dla handlujących doraźnie wyznacza obsługa kiermaszu.

Uwaga! Wzór umowy stanowi  integralną część warunków przystąpienia do kiermaszu.