Zarząd „Targowiska” Spółka z o.o. zawiadamia, iż w obliczu okoliczności niezależnych od Spółki, podjął decyzję o zwiększeniu miesięcznej opłaty z tytułu dzierżawy stanowisk handlowych, która nastąpi od dnia 01.01.2020r. Decyzja ta umotywowana jest przede wszystkim:

  • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r., (minimalna płaca od początku przyszłego roku wzrośnie o prawie 16%), co spowoduje, że kolejny raz wzrosną koszty utrzymania porządku i czystości na targowiskach;
  • ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co powoduje, że nadal będą rosły koszty wywozu odpadów z targowisk.

Decyzja podjęta przez Zarząd Spółki nie była łatwą decyzją. Ostatnia podwyżka opłat na targowiskach miała miejsce w 2016 roku pomimo tego, że koszty utrzymania targowisk od tego czasu systematycznie wzrastały.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat z tytułu dzierżawy stanowisk handlowych otrzymają Państwo w formie komunikatu wywieszonego na tablicach informacyjnych targowisk oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Spółki „Targowiska” www.targowiska.com.pl

Załączniki: