KOMUNIKAT z dnia 24 marca 2020r.

Szanowni Państwo,

W oparciu o pismo Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 marca 2020r. o nakazie bezwzględnego zamknięcia wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach z terenu Poznania i powiatu poznańskiego

Zarząd Spółki „Targowiska” Sp. z o.o. z przykrością informuje o zamknięciu z dniem 24 marca 2020r. wszystkich targowisk i wprowadzeniu zakazu handlu na straganach.

W związku z powyższym stragany oraz teren do nich przyległy zostają wyłączone z obszaru wyznaczonego pod handel. Dalsze prowadzenie działalności handlowej na tym obszarze będzie grozić nałożeniem kar finansowych przez Straż Miejską lub Policję.

Powyższy zakaz handlu nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej zlokalizowanych na targowiskach. Zwracamy jednocześnie uwagę na całkowity zakaz prowadzenia działalności handlowej poza pawilonem handlowym (na otwartej przestrzeni).
Właściciele i najemcy pawilonów handlowych na terenie targowisk są zobowiązani do wprowadzenia zabezpieczeń zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, takich jak:
– zachowanie bezpiecznego odstępu między klientami min. 1,5 m;
– stosowanie środków ochrony indywidualnej (rękawiczki, środki dezynfekujące, maseczki itp.);
– stosowanie ochrony w celu oddzielenia klienta od obsługi pawilonu (szyba, plexi itp.);
– wyznaczenie stref buforowych;
W przypadku nie zastosowania się do powyższych zaleceń odpowiednie służby sanitarne mogą nakazać zamknięcie punktów sprzedaży także w tego typu obiektach.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.