Poznań, dnia 11 lutego 2021 r

„TARGOWISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

Działając na podstawie §3 ust. 9 Regulaminu zbywania nieruchomości w spółce „TARGOWISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, niniejszym spółka „TARGOWISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odwołuje drugie postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości położonej na działce 4/2 o pow. 0,0772m2, przy ul. Roboczej 25 w Poznaniu, wyznaczone na 15 lutego 2021 r., na godzinę 10:00. Przyczyną odwołania postępowania przetargowego jest uchylenie uchwały nr 8/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. Zgromadzenia Wspólników spółki „TARGOWISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ulicy Roboczej 25 w Poznaniu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,  nie później niż w terminie trzech dni od odwołania niniejszego przetargu. Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznań, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Spółki oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki.

 

Prezes Zarządu Spółki
                                                                                                               Iwona Rafińska