Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: odbiór i transport odpadów z 10 targowisk w Poznaniu, zarządzanych przez  „TARGOWISKA” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu”.

 

Poznań dnia: 13/04/2016

Targowiska Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
tel. 61 8520-492

NIP 777-00-00-548 REGON 631012227 BZWBK III O/Poznań 58 109013590000000035018167
Wysokość kapitału zakładowego: 1.962.000,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000033085

 

Ogłoszenie:    odbiór i transport odpadów z 10 targowisk w Poznaniu, zarządzanych przez  „TARGOWISKA” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu”.

Zamawiający:

TARGOWISKA Sp. z o.o.

ul. Żmigrodzka 41/49

60-171 Poznań

biuro@targowiska.com.pl

www.targowiska.com.pl

Ogłasza przetarg na:
odbiór i transport odpadów z 10 targowisk w Poznaniu, zarządzanych przez  „TARGOWISKA” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu”.

1)      Rynek Jeżycki

2)      Plac Bernardyński

3)      Rynek Wildecki

4)      Plac Wielkopolski

5)      Rynek Świt

6)   Targowisko Dolna Wilda

7)   Rynek Łazarski

8)   Rynek Urbanowska

9)       Rynek Racjonalizatorów

10)   Targowisko Bukowska


Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
 Miron Greinert – Czekalski,  tel.  61 8520-492 w. 14,     fax 8520-492 w.11

Kryteria oceny ofert:
1. Cena 95%
2. Czas reakcji na interwencyjny wywóz odpadów – 5%

( od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu przystąpienia do usunięcia nieprawidłowości )
Wadium wynosi:

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w:
TARGOWISKA Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
Siedziba Zamawiającego, II piętro, sekretariat
w godz. 7:00 do 14:00

Cena formularza:
0,00 zł

Miejsce i termin składania ofert:
Targowiska Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
Siedziba Zamawiającego, II piętro, sekretariat
do dnia: 20/04/2016r  godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Targowiska Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
Siedziba Zamawiającego, II piętro, sala konferencyjna, pokój 205
dnia: 20/04/2016r.   godz. 10:15
Informacje o warunkach wymaganych od wykonawców:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia na usługi wywozu należy przedłożyć wykaz, – że wykonał lub wykonuje w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy, usługi odbieranie odpadów o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda, z załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik  nr 5.

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:

  • poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
  • oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca wpisuje takie zamówienie do wykazu.

3.W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym na usługi wywozu odpadów z targowisk, przedłożą wykaz że dysponują co najmniej trzema samochodami przystosowanymi do wywozu odpadów,  załącznik  nr 6

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, ocena tego warunku będzie spełniona jeżeli wszyscy Wykonawcy spełnią warunek wspólnie.

4.W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez przedłożenie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniej niż  300.000,00 zł.

W przypadku konieczności zawarcia przez Wykonawcę nowej umowy ubezpieczenia OC w trakcie trwania niniejszej umowy, zobowiązany jest on niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu oryginał nowej umowy wraz z dowodem uiszczenia należnej składki.

5.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego  łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga od Wykonawcy  zatrudnienia 4 kierowców w wymiarze  co najmniej ½ etatu na podstawie umowy o pracę na czas wykonania zamówienia. Wykaz osób  ze wskazaniem imion i nazwisk zatrudnionych na umowę o pracę na czas wykonania zamówienia należy przedłożyć w dniu podpisania umowy. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca do każdej faktury dołączy listę zatrudnionych pracowników i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu umowy o pracę osób zatrudnionych. W przypadku nie wywiązania się z w/w zobowiązań, Zamawiający zastosuje kary związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w przedmiotowym zakresie. Wykonawca na dzień składania ofert dołączy oświadczenie, że usługa będzie wykonywana przy pomocy osób zatrudnionych na umowę o pracę, zał. nr 8.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty według zasady spełnia / nie spełnia.
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik do SIWZ
2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot.

3.Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot.

4.Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot.

5.Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot.

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania  ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot.

7.Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24           ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot.

8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,  o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 5-8,10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania nie tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zstępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej    Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

Terminy wystawienia dokumentów są tożsame jak opisane dla dokumentów dotyczących podmiotów  zagranicznych.

10. Zgodnie z art. 26 ust. 2d  ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej /zał. nr 6/.

11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia  powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z aktem rejestracyjnym.

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

12. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy  złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13. Brak jakiegokolwiek z dokumentu i oświadczenia, lub złożenie ich w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie jego oferty.

14.Dokumenty niejawne składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Dokument stanowi tajemnicę Firmy” w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 1993r. Nr. 47 poz. 211 z późniejszymi zmianami).
Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Inne informacje:

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się.

Oferty częściowe: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamówienie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamówienie nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rodzaj Zamówienia: usługi

90511000-2 usługi wywozu odpadów

90512000-9 usługi transportu odpadów

Termin realizacji zamówienia:
1.Termin wykonania zamówienia dla rynków od: 01.05.2016 – 30.04.2017r.
Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych: postępowanie podlega opublikowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1.Na podstawie art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustala się zabezpieczenie należytego wykonania  umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto od całości zamówienia.
Zmiana umowy:

1.Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

a)      w przypadku likwidacji targowiska lub części targowiska, lub w przypadku przejęcia terenu przez inny organ zarządzający

b)      w  sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu umowy

c)      zaistnienia siły wyższej polegającej na powstaniu zdarzenia niezależnego od Wykonawcy, niewynikającego z jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:

–    żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, niskie temperatury

powietrza   uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych,

–    bunty,  niepokoje,  strajki.

Zawarcie umowy:

1.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyniku postępowania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2.Zamawiający żąda od Wykonawcy w dniu podpisania umowy przedłożenia wykazu 4 kierowców zatrudnionych w wymiarze  co najmniej ½ etatu na podstawie umowy o pracę na czas wykonania zamówienia.

Kierownik Zamawiającego

Iwona Rafińska