Poznań dnia: 05/04/2017

Targowiska Sp. z o.o.
ul. Górecka 104
61-483 Poznań
tel. 61 8520-492

NIP 777-00-00-548 REGON 631012227 BZWBK III O/Poznań 58109013590000000035018167
Wysokość kapitału zakładowego: 2.522.000,00 PLN
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000033085

          

Zamawiający

TARGOWISKA Sp. z o.o.

 1. Górecka 104
  61-483 Poznań

  biuro@targowiska.com.pl
  www.targowiska.com.pl

 

Adres strony na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

www.targowiska.biuletyn.net

Ogłasza przetarg na: :  „Usługi odbioru i transportu odpadów z 10 targowisk w Poznaniu, zarządzanych przez „TARGOWISKA” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu”.

1.Rynek Wildecki

2.Rynek Jeżycki

3.Rynek Świt

4.Plac Wielkopolski

5.Dolna Wilda

6.Rynek Łazarski

7.Plac Bernardyński

8.Urbanowska

9.Racjonalizatorów

10.Bukowska

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Robert Mańczak,  tel.  61 8520-492 w. 11
Kryteria oceny ofert:
1. Cena 60%
2. Czas reakcji na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości – 40%

( od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu przystąpienia do usunięcia nieprawidłowości)
Wadium wynosi:

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w:
TARGOWISKA Sp. z o.o.
ul. Górecka 104
61-483 Poznań
Siedziba Zamawiającego, I piętro, pokój nr 6
w godz. 7:00 do 14:00

Cena formularza:
0,00 zł

Miejsce i termin składania ofert:
Targowiska Sp. z o.o.
ul. Górecka 104
61-483 Poznań
Siedziba Zamawiającego, I piętro, sekretariat pokój 4a
do dnia: 11/04/2017r  godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Targowiska Sp. z o.o.
ul. Górecka 104
61-483 Poznań
Siedziba Zamawiającego, I piętro, sala konferencyjna, pokój 4
dnia: 11/04/2016r.   godz. 10:15
Informacje o warunkach wymaganych od wykonawców:
1.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 4 kierowców wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie tych osób na umowę o pracę. Zamawiający na każdym etapie  realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienie przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę. W przypadku nie wywiązania się z w/w zobowiązań, Zamawiający zastosuje kary związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy – załącznik nr 8 do Umowy.

 1. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
 2. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 • obowiązujące w terminie i dla obszaru objętego zamówieniem, zezwolenie na  transport odpadów wydane przez właściwy Organ
 1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej ( art. 22 d ustawy ),

warunek zostanie spełniony, Jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie, nie mniej niż 2 usługi odbioru i transportu odpadów w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł. brutto każda.

 1. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej trzema samochodami przystosowanymi do wywozu odpadów.

3..Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w  Roz. VI ust. 1pkt 1.1 ppkt. a) i b) c) SIWZ.

4.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów.

1.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1.1.Oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 2) i ust. 1b ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ.  W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot ( składane razem z ofertą),

 1. obowiązujące w terminie i dla obszaru objętego zamówieniem, aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy Organ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, ocena tego warunku będzie spełniona jeżeli każdy z Wykonawców posiada w/w zezwolenie.

(składane na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

 1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, ocena tego warunku będzie spełniona jeżeli każdy z Wykonawców wykonał/wykonuje nie mniej niż dwie usługi odbioru i transportu odpadów.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

(składane na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

  Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są:

 • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane
 • oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej,
 • w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 1. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, ocena tego warunku będzie spełniona jeżeli wszyscy Wykonawcy spełnią warunek wspólnie, załącznik nr 7 do SIWZ (składane na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

1.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

1.3.W odniesieniu do warunków wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

1.4.Wykonawca , który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 4 SIWZ. ( składane razem z ofertą).

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot.

2.1.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot. (składane na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

 1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot. (składane na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

 1. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot. (składane na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 pkt. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum) powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

 1. Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z aktem rejestracyjnym. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

 1. Brak jakiegokolwiek z dokumentu i oświadczenia, lub złożenie ich w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie jego oferty.

10.Dokumenty niejawne składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Dokument stanowi tajemnicę Firmy” w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 1993r. Nr. 47 poz. 211 z późniejszymi zmianami).
Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Inne informacje:

Oferty wariantowe: nie dopuszcza się.

Oferty częściowe: nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamówienie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamówienie nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rodzaj Zamówienia: usługi,

Kod klasyfikacji CPV

90511000-2 usługi wywozu odpadów

90512000-9 usługi transportu odpadów

Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia  od: 01.05.2017 – 30.04.2018r.

Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych: postępowanie podlega opublikowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1.Na podstawie art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustala się zabezpieczenie należytego wykonania  umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto od całości zamówienia
Zmiana umowy:

1.Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

 1. likwidacji targowiska lub części targowiska, lub w przypadku przejęcia terenu przez inny organ zarządzający ilość i częstotliwość wywozu może ulec umniejszeniu,
 2. likwidacji targowiska lub części targowiska, lub w przypadku przejęcia terenu  przez inny   organ zarządzający, wartość za całość usługi może ulec umniejszeniu,
 3. zmniejszenia ilości wywozów w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu do kwoty należnej za wywóz w stosunku ilości pierwotnej.
 4. w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu Umowy,
 5. zaistnienia siły wyższej polegającej na powstaniu zdarzenia niezależnego od Wykonawcy, niewynikającego z jego problemów organizacyjnych, którego strony Umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:
 • klęski żywiołowe, takie jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych,
 • bunty, niepokoje, strajki.

Inne postanowienia:

1.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6.

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7.Zamawiajacy nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Zawarcie umowy:

1.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyniku postępowania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2.Zamawiający żąda, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, przed podpisaniem umowy przedłożyli umowę regulującą ich współpracę.

3.Zamawiający żąda od Wykonawcy w dniu podpisania umowy przedłożenia wykazu  osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym  zatrudnienie tych osób na umowę o pracę na czas trwania zamówienia.

4.Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) dla jednej i wszystkich szkód. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy.

4.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oryginał lub uwierzytelnioną kopię opłaconej polisy lub inny dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki.

4.2. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu uwierzytelnionych dokumentów, o których mowa powyżej, przed datą wygaśnięcia poprzedniej, pod rygorem naliczenia kary umownej.

 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, dokument zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

 

                                                                       Kierownik Zamawiającego

                                                                       Iwona Rafińska

ZAŁĄCZNIKI: